تخت جراحی پوست، مو، لیزر GP7

GP7
برند:  طب کاران
وضعیت: تماس بگیرید
مشاوره تلگرامی
تخت جراحی پوست، مو، لیزر GP7
 •  فول اتومات
 •  کنترل الکترونیکی 12 ولت (دستی یا پایی )
 •  قابلیت تنظیم ارتفاع تا 95 سانتیمتر
 •  قابلیت تنظیم پشتی تا 90 درجه
 •  زیر پایی متحرک
 •  دارای 3 دستگاه الکتروموتور 
 •  قابلیت نصب زیر صورتی و زیر گردنی پیوند مو 
 •  دارای چرخهای خارجی ترمزدار
 •   سیستم برقی 24 ولت
 • 021-55435143
  @sedanmedsales
  مرورگر شما بسیار قدیمی است!
  جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
  ×
  Parse Time: 0.108s
  Duration Query
  0.0000121593 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
  0.0006039143 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
  0.0000050068 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
  0.0001099110 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
  0.0000050068 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
  0.0001358986 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
  0.0000030994 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614', '1718')
  0.0002281666 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
  0.0000050068 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
  0.0001759529 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
  0.0000061989 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
  0.0001800060 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
  0.0000019073 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
  0.0000779629 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
  0.0000021458 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
  0.0000751019 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
  0.0000021458 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
  0.0000729561 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
  0.0000021458 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
  0.0000641346 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
  0.0000030994 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
  0.0000929832 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
  0.0000019073 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
  0.0135209560 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
  0.0000040531 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0008549690 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0000028610 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0007770061 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0000019073 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
  0.0001480579 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
  0.0000028610 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
  0.0002229214 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
  0.0000030994 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
  0.0001671314 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
  0.0000030994 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
  0.0001828671 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
  0.0000019073 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
  0.0001161098 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
  0.0000030994 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
  0.0001170635 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
  0.0000019073 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
  0.0000588894 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
  0.0000038147 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0001189709 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000939369 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000739098 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000429153 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000021458 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000591278 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000941753 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000030994 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000970364 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000050068 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
  0.0018339157 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
  0.0000040531 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0001151562 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000028610 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000770092 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000438690 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000050068 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
  0.0003790855 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
  0.0000090599 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
  0.0001068115 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
  0.0000028610 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
  0.0000979900 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
  0.0000030994 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
  0.0000841618 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
  0.0000019073 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
  0.0000898838 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
  0.0000028610 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
  0.0002188683 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
  0.0000028610 SELECT p.*, pd.products_name, pd.products_viewed, s.specials_new_products_price AS special_price FROM (products AS p LEFT JOIN products_description AS pd ON p.products_id = pd.products_id LEFT JOIN specials AS s ON p.products_id = s.products_id AND s.status = 1) WHERE pd.language_id = :language_id AND p.products_status > 0 AND p.products_id IN('118', '115', '114', '120', '119', '121') ORDER BY p.products_date_added DESC
  0.0000038147 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0008208752 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0000028610 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0008158684 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0000028610 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0008010864 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0000021458 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0008020401 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0000030994 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0008008480 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0000019073 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0008039474 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0000050068 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
  0.0002169609 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
  0.0000038147 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
  0.0001659393 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
  0.0000030994 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
  0.0001811981 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
  0.0000028610 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
  0.0001361370 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
  Total: 0.0273191929 Query count: 97