صندلی حمام تا شو MS695مد اسکای (MED SKY)

MS695
برند:  Med Sky
وضعیت: تماس بگیرید
مشاوره تلگرامی
صندلی حمام تا شو MS695مد اسکای (MED SKY)

صندلی حمام تا شو MS695مد اسکای (MED SKY)

بدنه استیل /مقاوم آب کرم

زیر دستی وزیر پایی پرتابل

چهار چرخ کوچک همراه با قفل 

لگن مستطیل همراه کفی 2 تکه

دارای تاییدیه استاندارد ایرانCE/FDA/TUV

توضیحات محصول :

بسیاری ازما می دانیم که ورودوخروج افرادنخاعی به حمام با مشکلاتی همرا ه است.

صندلی وصفحات حمام می توانند این مشکل رابرای افرادنخاعی آسان نمایند. این وسائل ارزان بوده و نصب آنها آسان است. دراین مقاله نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده بi وسیله یکی از آژانس های تجهیزات پزشکی کشورانگلستان ( که هم اکنون آژانس تهیه وتولید محصولات پزشکی وبهداشتی نامیده می شود ) ارائه شده است .

صفحه حمام یک سطح ساده است که درعرض حمام تعبیه می شود. شما می توانید درموقع واردشدن به حمام روی آن نشسته وسپس پاهایتان راروی لبه وان قراردهید. برخی ازافراد درحالی که روی صفحه نشسته اند ، خودشان را شسته و دوش می گیرند. عده ای نیزازروی صفحه پائین رفته وبرروی کف حمام یا صندلی حمام قرارمی گیرند.
صندلی های حمام ، صندلی های کوچکی هستندکه درداخل حمام نصب می شوند. نشستن روی صندلی حمام ، کمک می کند تا پائین بردن بدن نسبت به تمام راهها آسانترباشد. درعین حال در استفاده ازصندلی حمام پائین بردن بدن نسبت به صفحه راحت تراست . شما می توانید درحالی که روی صندلی نشسته اید استحمام کنید یا اینکه ( درصورتی کسی دردسترس شما باشد که بتواند صندلی را به خارج ازحمام ببرد) می توانیدخودتان را روی کف حمام پائین ببرید.معمولا" صفحه و صندلی حمام با همدیگرمورداستفاده قرارمی گیرند.

به طورکلی صندلی وصفحات حمام برای کسانی مفید هستندکه عضلاتی سفت و ضعیف داشته ویا دارای تعادل کمی می باشند. به خصوص برای افرادی که می دانند بالابردن پا ازروی لبه وان و پائین کشیدن بدن ویا خارج شدن مجدد ازآن برایشان مشکل است .

برای استفاده از صفحه حمام لازم است که فرد: 

هنگام نشستن روی آن تعادل کافی داشته باشد.
قادرباشد درحالی که روی صفحه نشسته است ، هریک ازپاهای خودرا تاروی لبه حمام بالا ببرد.
بتواند مفصل ران خودرا خم کند.
برای استفاده از صندلی حمام نیز لازم است که فرد:
قدرت کافی در دستهای خودداشته باشد تا بتواند خودرا ازروی آن پائین و بالا بکشد .
قادرباشد زانوها ومفصل ران خودرا خم کند.( صندلی وصفحه فضای حمام رااشغال می کند).
اگربه تازگی عمل مفصل ران راانجام داده باشید، متوجه می شوید که نمی توانید آن را به اندازه کافی خم کرده و ازبدن دور نمائید. 
 
تاریخچه ای درمورد راهنمای تهیه صندلی وصفحه حمام:

درسال 1999 تعداد 20 صندلی وصفحه حمام موردآزمایش قرارگرفتندو 10 نفربه مدت یک هفته ازانواع صندلی ها وصفحات استفاده کردند. سپس ویژگی هرکدام ازآنها به وسیله کارشناسان موردارزیابی قرار گرفتند.

ترکیب صندلی و صفحه:

معمولا" تولیدکنندگان این تجهیزات ، صندلی وصفحات را طوری می سازندکه افراد بتوانند از هردوی آنها با همدیگراستفاده کنند. اما گاهی اوقات بسته به محل مورد استفاده فقط یک صفحه توصیه می شود،چراکه صندلی ها قابل استفاده نیستند.اگرمایل هستید که ازانواع مختلف صفحه وصندلی خریداری کنید، انواعی را انتخاب نمائیدکه بتوانیدآنها را با یکدیگرمورداستفاده قراردهید.

صفحات حمام:

درگذشته آن دسته ازصفحاتی که فقط نرمتر وگرمتر و ضدآب بودند جزوراحت ترین صفحات محسوب می شدند. صفحات لایه دار هم راحت بودند و هم به آسانی نصب می شدند و هیچ گونه مشکل عمده ای غیرازلغزنده بودن نداشتند.انواع دیگری نیز وجودداشتند که ترکیبی ازصندلی و صفحه بودند و قیمت آنها هم زیادبود، ولی صندلی آنها یک تکیه گاه لایه دارداشت.ازآنجائی که آنها بصورت یک تکه بودند، وزن زیادی داشتند.بعضی از مردم دراستفاده ازآنها متوجه شدندکه صفحه به پشت آنها فشارواردمی کندو برخی نیزمی گفتند که درموقع خیس شدن، خیلی لغزنده می شوند.

علاوه برآنها صفحاتی که دارای پوشش های چوب پنبه ای بودند به دلیل احساس گرم بودن آنها مورداستقبال قرار گرفتند.آنها نیز به آسانی نصب می شدند، با این وجود، استفاده ازآنها درحمام های باریک مشکل بود.نوعی بنام Brentwood نیز خیلی راحت وارزان بود،اما تنظیم آن به سختی انجام می شد. ازآنجائی که این نوع ، بعدازمدتی استفاده مملوازآب می شد، استفاده کنندگان ازآن مجبورمی شدند، آب آن را تخلیه کنند.

بعضی ها در استفاده از صفحات متوجه شدند که وجوددستگیره های میله ای برای آنهاخیلی مفیداست ولی این موضوع تنها درمورد صفحه صدق می کند. ودرواقع دراین حالت استفاده از صفحات آسانتراست.

صندلی حمام:

علاوه بر صفحات ذکرشده دربالا تنها صندلی هائی مورد آزمایش قرارگرفتند که دارای لایه بودند.آنها یک نشیمن نیمه داشتند.اما استفاده کنندگان متوجه شدندکه این نوع صندلیها به سختی نصب می شوند وبرخی نیز معتقدبودندکه آنها خیلی لغزنده می باشند.دونوع دیگر وجودداشتند که لایه داشتن یا نداشتن بخش نشیمن آنها انتخابی بود. نصب صندلی های با مارک های Rentwood و Farnham خیلی مشکل بود . 

برای حمامهائی با پهنای کافی ، مارک Medici با قابلیت تنظیم بیش از 61 سانتیمتر مناسب بودند.البته تنظیم آنها مشکل بود، اما این کارتنها برای یکبار کفایت می کرد. و قبل ازاستفاده از صندلی باید کنترل می شدکه به مشکل برنخورید. 

مدل Savanah با یک قیمت مناسب ، سوراخ های کوچکی برای عبورآب و یک نشیمن نیمه بودو هیچ گونه مشکل عمده دیگری نداشت. 

نکاتی در مورد نصب واستفاده ازصفحه یا صندلی حمام:

اکثرصفحات و صندلی ها قابلیت نصب در بیشترحمامها رادارند. اما بهتراست در استفاده ازآنها به نکات زیرتوجه شود:

صفحات حمام:

لبه ای که قراراست صفحه روی آن نصب شود،بایستی درهرطرف حداقل 2.5 سانتیمتر پهناداشته باشد،بطوری که سطح کافی برای نگهداری آن راداشته باشد.

اگر لبه وان خیلی بلندباشد، تعبیه یک پله کوچک درنزدیک آن می تواند قرار گرفتن برروی صفحه راآسانترکند.اما باید اطمینان حاصل کنیدکه پله به خوبی و محکم نصب شده باشد ولغزنده نباشد.

صفحه نبایدخیلی درازباشد، بطوری که نبایدبیش از10 تا 12 سانتیمترازآن روی لبه حمام قرارگیرد،چراکه با نشستن روی انتهای آن ،این احتمال وجودداردکه ماننداله کلنگ بالا وپائین حرکت کند.

ارتفاع صفحات تا حدی متفاوت است.برخی ازافرادهنگام آزمایش، صفحات بلندتررا ترجیح می دهند،چراکه دراستفاده ازآنها کمترخم می شوند،اگرچه ارتفاع بلندممکن است باعث افتادن نیزبشود.

نصب یک صفحه در حمام هائی که شکلهای متعارف راندارند، ممکن است مشکل باشد.برخی ازصفحات نیزفقط درحمامهائی می توانندمورداستفاده قراربگیرندکه دارای دیوارهای جانبی صاف باشند.

نصب صفحه حمام:

صفحه بایستی در بخش انتهایی حمام ودرجهت مخالف شیرآلات نصب شود،چراکه ممکن است درموقع استفاده ازصفحه، شیرآلات درمسیر فرد قرارگیرند. صفحه حمام باید کاملا" تمیز بوده، و عاری ازهر گونه صابون یا لکه چرب که باعث عدم تعادل و کاهش ایمنی می شود، باشد. 

صفحات حمام بااستفاده از صفحات لچکی یا پایه به حمام وصل شده و قابلیت تنظیم دارند . وقتی که صفحات حالت کشوئی دارند، می توان آنها را حرکت داده و وقتی درجای مورد نظرقرارگرفت، آنها را محکم درجای خودثابت کرد.آسانتراین است که ابتداصفحه دردورترین نقطه از فرد نصب و تنظیم شود. 

همیشه قبل ازاستفاده از صفحه باید آن را ازنظرایمنی کنترل کرد.

صندلی حمام:

لازم است که صندلی به اندازه کافی نزدیک به صفحه باشدتا استفاده ازآن به راحتی امکان پذیرباشد.اگر عمق وان حمام زیادباشد، استفاده ازیک صندلی بلند وقرارگرفتن روی آن آسانتر خواهدبود.به خاطرداشته باشیدکه اگردرموقع استحمام ازصندلی حمام استفاده می گردد، صندلی بلندتر به مفهوم نشستن درآب کمتراست.
برخی ازصندلیهای آکریلیک (نوعی پلاستیک) ممکن است استحکام کافی را نداشته باشند.
نصب صندلی در حمامهای با شکل غیراستاندارد ممکن است مشکل باشد.
نصب صندلی حمام:

اگردرحمام خود هم از صفحه و هم از صندلی حمام استفاده می کنید، ابتدا صفحه را نصب کنید.صندلی بایددرجلوی صفحه قراربگیرد،بطوری که پشت صندلی با جلوی صفحه دریک خط واقع شود، به نحوی که بتوان بدون کشش بیش ازحدبدن ازیکی به روی دیگری حرکت نمود.صندلی ها به روشهای مختلفی در داخل حمام نصب می گردند. 

قطعات مکنده ای بنام "ساکر" ( Suckers ) وجوددارند که می توانندصندلی را با استفاده از قدرت مکش درجای خود ثابت نگه دارند. فقط باید صندلی را درجای موردنظر خودقرارداده و سپس آن را به سمت پائین بکشید، تا ساکر بتواند آن را در جای خود محکم کند. درموقع انجام این کاربایدحمام خشک باشد، درغیراین صورت صندلی محکم نخواهدشد. در حمام های باریکی که دارای سطوح شیبدار هستند، معمولا" این صندلی ها قابل استفاده نیستند. گاهی حرکت دادن بعضی از ساکرها به آسانی امکان پذیرنمی باشد. 

صندلی ها ی بدون پایه مشابه نشیمن های پهنی هستند که درمجاور حمام به وسیله گوه وصل می شوند . باتوجه به شکل حمام می توان آنها را تنظیم و سپس محکم و نصب نمود. بعضی ازوان های پلاستیکی ممکن است درمقابل فشار استحکام کافی نداشته باشند. بنابراین قبل ازنصب آنها بایدکیفیت محصول را کنترل نموده ودرصورت هرگونه تردید، ازاین نوع صندلی ها پرهیزنمائید.

صندلیهای آویز برروی قسمت پهلوئی حمام قلاب می شوند.برای این کار لازم است که لبه وان به اندازه کافی پهن باشد،بطوری که بتواندبه خوبی آن را نگه دارد.معمولا" این اندازه باید درهرطرف حدود 3.5 سانتی متر باشد. 

نکاتی که بایددرموقع تهیه صفحه وصندلی حمام مورد توجه قرارگیرند:

با توجه به خلاصه ای که درمورد مدل های آزمایش شده ارائه شد، و همچنین برخی از مطالبی که مردم در خصوص استفاده از صفحه وصندلی ها بیان کرده اند، یکسری نکات مهم که بایددرموقع تهیه آنها موردتوجه قرارگیرند، ارائه می گردد. 

قیمت

معمولا" مجموعه ای از صفحه و صندلی هزینه ای بین 32 تا 90 پونددارد.

 اندازه

بطورخلاصه درخصوص اندازه، معیار هائی ارائه شده است. بعضی ازافرادترجیح می دهند که ازصندلی و صفحات پهن تراستفاده کنند.اما هر کسی باید دقت کندکه نوعی ازصفحه یا صندلی راانتخاب نماید که به اندازه کافی برای او راحت باشد. 
اکثرصفحات دارای طول زیادی هستند ، شما باید وان حمام خودتان را اندازه گیری کنید تا مطمئن شویدکه صفحه بیشتراز 10 تا 12 سانتی متر به سمت خارج بیرون زدگی نداشته باشد.

معمولا" ارتفاع صندلی ها بیشتراز حمام است . البته فرد می تواندبا نشستن روی یک صندلی کوتاه تر، مقداربیشتری در عمق وان قرارگیرد،اما بایدتوجه داشت که درچنین شرایطی بین صندلی وصفحه حمام اختلاف سطح بیشتری ایجاد می شود. بنابراین بهتر این است که هیچگاه به سراغ صندلی کوتاه نروید، چراکه خروج از وان هم برا ی شما مشکل تر خواهدبود.

میزان استحکام

هیچگاه ازصفحه یا صندلی که مقاومت کافی ندارد، استفاده نکنید. این وسائل و ضمائم آن بایدطوری باشندکه بتوانند حداکثر وزن راتحمل کنند.اکثرآنها می توانند برای افراد با وزن بیش از 127 کیلوگرم مورداستفاده قرارگیرند.برخی ازآنها هم برای افراد خیلی سنگین طراحی شده اند.

راحتی

راحت بودن صندلی وصفحه موضوع خیلی مهمی است. به همین دلیل صفحات وصندلی های حمام ازمواد مختلف و به شکلها ی گوناگون طراحی وارائه شده اند.

جنس

 آزمایشات نشان داده اند که استفاده کنندگان ازصفحات وصندلی بیشتر دوست دارند که ازانواع لایه دارآنها استفاده کنند. البته به گفته برخی ازآنان بعضی ازمدل های پلاستیکی خیلی راحت هستند. نشیمن های فلزی ازجنس استیل که دارای پوشش های پلاستیکی نازک هستند، ممکن است سردباشند. بیشترمردم می گویند که صندلی های چوبی شیاردار خیلی سفت هستندو گفته شده که جنس موادسازنده آنها ازهرچیزی که باشد، معمولا" درموقع خیس شدن لغزنده خواهدبود.بعضی از صفحات وصندلی ها که توخالی هستند و تخلیه آب ازآنها به آسانی انجام نمی شود، درنتیجه بعدازمدتی استفاده پرازآب می شوند و این موضوع باعث به هم ریختن وضعیت آنها می شود، ضمن اینکه موجب سنگینی آنها نیزمی گردد. 
 
موضوع عبورآب ازآنها

 لازم است که آب به خوبی از صفحه وصندلی عبورنماید،درغیراینصورت به شدت لغزنده می شوند.بعضی ازآنها نیز شیاردارند، ولی دربرخی ازآنها شیارها به اندازه ای باز هستندکه نشستن روی آنها باعث ناراحتی فردمی شوند،چراکه باعث گیرکردن قسمتهائی از بدن می گردد.درچنین مواردی قراردادن یک حوله روی این گونه صفحات می تواندبه حل این مشکل کمک کند.برخی ازآنها دارای سوراخهای تخلیه هستند.بعضی ازمردم اظهارکرده اندکه وجود سوراخهای بزرگ باعث ناراحتی آنان می گردد. صفحاتی که عبورآب ازآنها به راحتی انجام می شود ، می توانندبه عنوان صندلی ، درزیردوش مورداستفاده قرارگیرند.

انحنای سطح صندلی

 برخی از صندلی ها در قسمت جلو دارای یک انحناء یا تورفتگی(کنگره مانند)هستندکه باعث می شود استفاده ازآنها برای مردان راحت ترباشد. بااستفاده ازآنها هر شخصی می تواند به راحتی بین پاهای خودرا تمیزکند.

تکیه گاه پشتی

 یکی ازصندلی هایی که مورد آزمایش قرارگرفتند ، صندلی های بودندکه تکیه گاه های لایه دارداشتند. نتایج نشان دادند که این نوع صندلی ها برای نشستن راحت بوده و باعث آرامش وراحتی فرد می شوند.به همین دلیل بسیاری از افراد تحت آزمایش دوست داشتند که ازصندلی های تکیه داراستفاده نمایند.

قابلیت جابجائی

 لازم است که صفحه و صندلی گاهی اوقات جهت نظافت و یا برای اینکه سایرافراد نیز بتوانندازحمام استفاده کنند ، برداشته شوند ،لذا بایداین وسائل قابلیت جابجایی داشته باشند.بنابراین همیشه باید انواعی انتخاب شوندکه خیلی سنگین نبوده و جابجائی آنها برای کسانی که می خواهند آنها برداشته یا مجدد درجای خودقرار دهند، آسان باشد.

راحتی نصب

 درواقع تعبیه اکثر صفحات وصندلی ها خیلی آسان نیست و به همین علت کسانی که انگشتان ضعیف یا دست های ناتوان دارند، جهت برداشتن آنها بامشکل مواجه می شوند.

مراقبت ونگهداری ازآنها

 صفحات وصندلی های حمام ممکن است بعدازمدتی استفاده صابونی وکثیف شوند. بنابراین سعی کنید دستورالعمل های مربوط به نظافت آنها رااز سازندگان آنان پیگیری کنید.بایستی دائما" آنهاراازلحاظ پارگی یا صدمات احتمالی کنترل نمائید. سطوح پارچه ای اگرخیلی کثیف یا پاره شده باشند، باید تعویض گردند. 
 
نحوه ارزیابی صفحه وصندلی حمام
021-55435143
@sedanmedsales
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×
Parse Time: 0.096s
Duration Query
0.0000131130 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0005359650 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0000028610 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0001690388 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0000028610 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0001759529 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0000028610 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614', '1718')
0.0002288818 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
0.0000028610 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0002861023 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0000050068 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0002510548 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0000028610 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0002150536 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0000028610 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0001530647 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0000030994 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0001249313 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0000028610 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
0.0000879765 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
0.0000019073 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
0.0001928806 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
0.0000030994 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
0.0136320591 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
0.0000040531 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0009138584 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000019073 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0007929802 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000030994 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
0.0002181530 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
0.0000030994 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
0.0002689362 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
0.0000028610 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
0.0002269745 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
0.0000028610 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
0.0002481937 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
0.0000019073 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
0.0001661777 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
0.0000028610 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
0.0001339912 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
0.0000021458 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
0.0001111031 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
0.0000030994 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0002110004 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000030994 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000817776 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000030994 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000720024 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000679493 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000879765 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000021458 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0001230240 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000030994 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000491142 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000040531 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0018160343 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0000040531 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0001020432 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000910759 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000901222 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000038147 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
0.0004448891 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
0.0000030994 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0000879765 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0000030994 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0001599789 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0000030994 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0001118183 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0000019073 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0001049042 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0000019073 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
0.0002300739 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
0.0000028610 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0002670288 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000159740 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0001881123 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000040531 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0001721382 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0000030994 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
0.0001678467 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
Total: 0.0240049362 Query count: 84