window.onload=function changeDiv() { document.getElementsByClassName("proposed_banner")[0].style.display = "none"; }
سبد خرید ( 0 )
|
مقایسه ( 0 )
جستجوی پیشرفته
چست تیوب Chest Tube سوپا

چست تیوب Chest Tube سوپا

بازگشت
وضعیت : موجود
افزودن به لیست مقایسه
 
 

چست تیوب Chest Tube
از این لوله بری تخلیه فضای پلور(جنب)استفاده می شود.در شرایط پاتولوژیک تجمیع هوا (پنوموتراکس)،خون(هموتوراکس)،چرک

(آمپیم) یا مایع (پلورال فیوژن)در فضای جنب باعث می شود که فشار منفی این فضا از بین برود و با وارد آمدن فشار بر ریه ها

،سیستم تنفسی دچار اشکال می شودو چنانچه فشار مزبور بسیار زیاد باشد(تجمع ناگهانیموتد پاتولوژیک یا افزایش تدریجی و

مزمن فشار تا مقادیر بسیار زیاد)ممکن است فشار برقلب و اختلالسیستم همودینامیک نیز ایجاد شود که در مواردی ممکن است

منجر به مرگ بیمار گردد.

در این شرایط باگذاشتن چسب تیوب می توان به سرعت مواد پاتولوژیک و فشار اضافی را از فضای جنب تخلیه کرد و به برقراری تعادل

سیستم تنفسی و همودینامیک کمک کرد.


راهنمای مصرف:

قبل از استفاده ، به شکل راهنمای مصرف توجه کنید:

چست تیوب را در شرایط استریل از بسته بندی خارج کنید.

معمولاً از فضای پنجم دنده ای ودرخط میدآگزیلر،برشی درپوست ایجاد کرده و با وسیله مناسب فضای پلو را باز کنید.

لوله چست تیوب را وراد فضای پلور نمایید و در محل مورد نظر آن را فیکس کنید.

انتهای خارجی لوله را به chest bottle متصل کنیدو از سیل بودن نواحی اتصال و برقراری تنفس عادی بیمار مطمئن شوید.

چست تیوب بر حسب شرایط و وضعیت بیمار تا چند روز قابل استفاده است.

درصورت آسیب دیدن بسته بندی و وضعیت بیمار تاچند روز قابل استفاده است.

پس از مصرف از بین برده شود .

نوشتن نظر
در این رابطه هیچ نظری توسط کاربران نوشته نشده است